xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

beacon
3.079 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00003 Afbeelding van het bezoek van Prins Maurits aan de Beemster op 4 juli 1612. In de 4 hoeken afbeeldingen, die te maken hebben met de geschiedenis van de Beemster: links boven de aanval op de Armada in 1588; rechts boven Pieter Pikman vist de schatten van de Armada op (1596) (deze schatten zouden bijgedragen hebben aan het beginkapitaal voor de drooglegging van de Beemster); links onder de inundatie van de Beemster in 1610 en rechts onder de feestviering van het 250-jarig bestaan. Midden boven het gemeentehuis van de Beemster. Onderaan een gelegenheidsgedicht van J. Bouman op het bezoek van Prins Maurits.
Datering:
1612
Datum vervaardiging:
1862
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Drukker:
Tresling & Co
Tekstschrijver:
Bouman, Jacobus
Tekenaar:
Braakensiek, A.B.H.
Techniek:
lithografie
Titel:
Gedenkstuk aan het 250 jarig bestaan der Beemster
Adres:
Beemster
Formaat buiten:
55 x 69 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT006000559 Volendam - Hervormde Kerk
Stolphoevekerkje in 1658 gebouwd door Adriaen Jansz. Nieng, molenmaker te Hoorn. De kerk was door de Staten van Holland en Westfriesland geschonken aan de hervormden van Volendam.
De eerste preek in het gebouw werd gehouden door ds Petrus Verschaick uit Edam, die in 1656 in deze gemeente was beroepen. Edam kende in die dagen 3 dominees : ds Nicolaas van Galen, ds Joannes Beckuris en ds Petrus Verschaick. Zij preekten om beurten één keer per veertien dagen in Volendam. Volendam bleef dus afhankelijk van Edam. Was er door omstandigheden geen predikant beschikbaar, dan kon in Volendam geen dienst worden gehouden. Opvallend is wel, dat de Ned.Herv.Gemeente Volendam, in tegenstelling tot Edam niet bij de Generale Synode is aangesloten en derhalve een zelfstandig beheer over de kerk voert. Anders dan in Edam kent men in Volendam dan ook geen 'hoofdelijke omslag', maar heeft men sinds enkele jaren een zgn.'vrijwillige bijdrage', die tot nu toe voldoende is gebleken om het gebouw in stand te houden.
Datering:
1728
Datum vervaardiging:
1728
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Pronk, Cornelis
Uitgever:
Tirion, Isaak
Titel:
Volendam
Deelcollectie:
Fotoclub Volendams Verleden
Notabene:
Gebouwd in 1685
Adres:
Volendam - Zuideinde
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT006000563 De Nederl.Hervormde Kerk onderaan het Zuideinde

Uit een Interview met Oud-kerkbestuurder dhr.Bernard Visser
(NNC : woensd. 8 okt. 1975)
Monument bleef voor Gemeente behouden.

Destijds waren, aldus dhr.Visser, die 40 jaar voorzitter en secretaris van het kerkbestuur was, kerk en staat nog niet van elkaar gescheiden. De bouw van een kerk moest dan ook door burgemeesteren van Edam (toen 4 in getal) worden goedgekeurd. In het gemeente-archief van Edam vond hij het officiële verzoek, dat aan de Staten van Holland en West Friesland werd gedaan
'Aan de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raeden vande Staten van Hollant ende Westfrieslant ende Noorderquartiere. Geven met behoorlijcke reverentie te kennen met consent vande Heeren Burgemeesteren ende Raden der stede Eedam, de inwoonders van Volendam, hoe dat het de voornoemde Heeren Burgemeesteren belieft heeft met kennisse van Uwe Edele Mogende een preek- ende schoolhuys te laten bouwen. Daarvoor goed ook gelieft hebben door Uwe een milde subsidie te verlenen-.

Nadat bouwvergunning en een subsidie ter grootte van 1300 gulden waren gekomen, werden een kerk en school gebouwd door de Hoornse molenmaker Jan Adriaens Jzn Neijing.
Na voltooiing bleken de totale kosten f 1900, te bedragen, zodat burgemeesteren nog een extra subsidie van ƒ 1000, verleenden. Het werd een zgn. 'stolpkerk', die in vorm doet denken aan een Noordhollandse boerderij. Lang werd gedacht dat het de enige kerk was met dit uiterlijk, totdat ook in Zuid Schermer een stolpkerk bleek te staan. In tegenstelling tot de uit hout opgetrokken kerk in Volendam, bleek deze laatste evenwel in steen uitgevoerd.

Datering:
ca. 1700
Datum vervaardiging:
ca. 1700
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Deelcollectie:
Fotoclub Volendams Verleden
Adres:
Volendam - Zuideinde
Notabene:
Gebouwd in 1685
@opm De hervormde Stolphoevekerk van Volendam.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002024 Aquarel van J. van Heijnenberg, 1662
Datering:
ca. 1662
Datum vervaardiging:
ca. 1662
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Heijnenberg, J. van
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Bartelsluis
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002001516 Dit dorp weleer 't juweel van Kennemerland genoemd, was om zijn veele Bakkerijen, om zijn geleerde zoons door heel Euroop' beroemd, zag zig, van tijd tot tijd, door 't wreedst verval bestrijen, en nog houdt dat verval geen stand, tot onherstelbre schae voor 't grijze Kennemerland.
Datering:
ca. 1793
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Brouwer, Anna G.
Techniek:
Fotomechanische herdruk van boekwerk uit 1793
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Dorpsstraat
Notabene:
Bladzijde uit: De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver / L. van Ollefen.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002178 Aanzicht op de Zaanbrug met links op de achtergrond molen De Spatter.
Molen De Spatter is gebouwd in 1788 en diende als oliemolen. (aandrijving: windmolen, type: stellingmolen) de molen is in 1901 gesloopt.
(afbeelding betreft een reproductie)
Datering:
ca. 1890
Datum vervaardiging:
circa 1890
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zaanbrug
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
UPL000000131 In 1799 ontstond een geschil over zitplaatsen in de kerkenraadsbank in de lutherse kerk, waarna ds. Justus Hoop en een aantal lidmaten vertrokken en zich verenigden tot de Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente. Deze tekening herdenkt de hereniging d.d. 19 april 1818, met de twee voorgangers van de herenigde kerk.
Vanwege de hereniging en ter benadrukking van de beslechting van het geschil wordt er gerefereerd aan twee bijbelteksten: 2 Corinthiërs 13 vs. 11 - Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.
en:
Genesis 13 vs. 8 - En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders; want wij zijn mannen broeders.
In de medaillons l. ds. Gerardus George Land (pred. 1812-1819) en r. ds. Cornelis Swaan (pred. 1803-<22-03-1818>-1828) van de herstelde gemeente en vanaf 1818 van de herenigde gemeente (met de onderscheiding van Broeder van de Orde van de Nederlandse Leeuw)
Datering:
1818
Datum vervaardiging:
1818
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Ranswijk, Barend C. van
Persoon op afbeelding:
Swaan, Cornelis
Gerardus George Land
Titel:
Aan de tegenwoordige ter eere, aan de volgende geslachten ten aandenken toegewijd : de vereeniging der beide Evangelisch Lutherse Gemeenten te Purmerende, plegtig gevierd den XIX van grasmaand MCCCXVIII
Techniek:
pen, penseel in kleur (gouache) ; kader in zwart
Deelcollectie:
Lutherse Kerk Purmerend
Notabene:
Opschrift: l.o. 'B.C. van Ranswijk. inv. ad viv. dessinavit.' De tekening is gemonteerd op een vel, waarop onder de tekening is geschreven: ‘Den Kerkeraad aangeboden den 12e maart 1903 door W. Zadeits.’ Op de achterkant van de omlijsting staat geschreven: ‘Deze plaat werd bij nog andere opgeborgen teekeningen en dergelijke gevonden door W. Zadeits den 7e maart 1903’. - In de verzameling van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Adres:
Purmerend - Hoogstraat 18
Formaat binnen:
36 x 27
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT120003819 Portret van Bartholomeus Theodorus Lublink Weddik.
Geboren te Amsterdam, 18-9-1801, en overleden te Utrecht, 7-11-1862. In 1820 is hij als student ingeschreven aan het evangelisch-lutherse seminarium in Amsterdam. In 1826 werd hij hulpprediker in Utrecht. Werd in 1829 prediker te Purmerend. In 1832 ging hij naar Rotterdam en in 1836 naar Amsterdam.
Hij schreef gedichten en verhalen, maar ook stichtelijke en historische opstellen.
Datering:
ca. 1855
Datum vervaardiging:
ca. 1855
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Persoon op afbeelding:
Bartholomeus Theodorus Lublink Weddik
Techniek:
litho
Deelcollectie:
Lutherse Kerk Purmerend
Adres:
Purmerend - Hoogstraat 18
Notabene:
Er zijn meerdere portretten van hem gemaakt, die zich o.a bevinden in Museum Catharijneconvent, Universiteit van Amsterdam en Stadsarchief Amsterdam
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
UPL000000005 Papiermolen ‘de Eendracht’ te Wormer in 1888
Aanvankelijk oliemolen. In 1727 omgebouwd tot papiermolen. Na 1846 steeds meer omsloten door fabrieksgebouwen van Van Gelder en in 1889 afgebroken. In Emst (Veluwe) herbouwd en in 1942 gesloopt. Stond aan het Zaandammerpad.
Reproductie van tekening van J.N. Eijman, orig. in het Rijksarchief te Haarlem
Datering:
1888
Datum vervaardiging:
1888
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Deelcollectie:
Historisch Genootschap Wormer
Notabene:
genomen vanaf een reproductie
Adres:
Wormer - Zaandammerpad
Formaat buiten:
28 x 21 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00016 Plattegrond van Broek in Waterland, naar een tekening van Cornelis Schoon in "Beschrijving van het dorp Broek ..." (handschrift uit 1759)
Datering:
1759
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Ontwerper:
Schoon, Cornelis
Tekenaar:
Niemeijer, J.W.
Titel:
Plattegront van het dorp Broek
Techniek:
fotokopie
Deelcollectie:
J.W. Niemeijer
Adres:
Broek in Waterland
Notabene:
Fotokopie van een door J.W. Niemeijer gemaakte en ingekleurde kopie van een tekening van Cornelis Schoon
Formaat binnen:
30 x 47 cm.
Formaat buiten:
33 x 50 cm.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00015 Feestzang ter gelegenheid van het huwelijk van Cornelis Schoon met Neeltje Pater, 2 november 1766
Datering:
02-11-1766
Datum vervaardiging:
02-11-1766
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
dichter:
Voogt, Claas Ysbrantsz.
Titel:
Huwelyks-zegen: toe-gezongen den Heere Cornelis Schoon en Mejufvrouwe Neeltje Pater
Techniek:
druk
Deelcollectie:
J.W. Niemeijer
Adres:
Broek in Waterland
Formaat buiten:
54 x 45 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00013 Stichtelijk vers ter gelegenheid van de van de weekmarkt en kermis van Broek in Waterland
Datum vervaardiging:
11-08-0000
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
dichter:
Bakker, Harmen
Titel:
Kermis Brief
Techniek:
Kopergravure, ingekleurd en handschrift
Deelcollectie:
J.W. Niemeijer
Notabene:
Op verso: Waarde Neef en nigt Verlaan
Adres:
Broek in Waterland
Formaat binnen:
39 x 31,5 cm.
Formaat buiten:
41,5 x 33 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00012 Gedicht ter gelegenheid van Pinksteren 1761
Datering:
1761
Datum vervaardiging:
01-06-1761
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
dichter:
Duyvenboode, Klaas van
Titel:
Pinkster Brief
Techniek:
Kopergravure, ingekleurd en handschrift
Deelcollectie:
J.W. Niemeijer
Notabene:
Op verso: Aan de Heer Verlaan de Jonge
Adres:
Broek in Waterland
Formaat binnen:
35,5 x 31 cm.
Formaat buiten:
41 x 33 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00011 Gedicht ter gelegenheid van Pasen 1765
Datering:
26-03-1765
Datum vervaardiging:
26-03-1765
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
dichter:
Ploeger, Cornelis
Titel:
Paas Brief
Techniek:
Kopergravure, ingekleurd en handschrift
Deelcollectie:
J.W. Niemeijer
Notabene:
Op verso: "Aan mij eerwaarde vrind en vrindin", i.e. vermoedelijk Ds. Henricus Hondius en zijn vrouw. Cornelis Ploeger is wsch. Cornelis Cornelisz. Ploeger (Aantekeningen van J.W. Niemeijer)
Adres:
Broek in Waterland
Formaat buiten:
41,5 x 33 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00008 Ontwerp geveltekening, waarschijnlijk voor het huis (nu De Erven 34) van Klaas Jansz. Bakker, mogelijk van de hand van Abraham van der Hart . Het ontwerp is in deze vorm niet uitgevoerd
Datering:
ca. 1805
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Architect:
Hart, Abraham van der
copiïst:
Engelenburg, W. van
Techniek:
pentekening, ingekleurd
Deelcollectie:
J.W. Niemeijer
Adres:
Broek in Waterland - Erven 34
Notabene:
Zie J.W. Niemeijer, Een ontwerptekening voor een huis aan de Erven, nr. 24 (November 1983)
Formaat binnen:
53 x 93,5 cm.
Formaat buiten:
56 x 95 cm.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10102-003 Herenkapper met scheermes en kennelijk benauwde klant
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart op geelbruine achtergrond
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Notabene:
Opschrift r.o. in potlood: "" van de geheel ongewone stand en punten van aanval op zijnen baard die de man gekozen had" en |"Speelwagen"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00300-247 Fietser op landweggetje naast sloot. Illustratie bij "redactioneel artikel "In de spiegel van de Speelwagen langs De Speeltoren" in de Speelwagen 1951, pag 125
Datering:
1951
Datum vervaardiging:
1951
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020877 Gezicht op het Slot Purmersteyn met Slotgracht.
Datering:
1625
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Vervaardiger:
Visscher, Claes Jansz.
Titel:
't Slot te Purmerendt, in Noort Hollandt.
Techniek:
kopergravure
Notabene:
Geeft situatie weer van Slot in welstand, In 1741 werd het gesloopt
Adres:
Purmerend - Slotplein
Formaat binnen:
13 x 20 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001021101 Doorsnede, projectie en aanzicht van de Nederlands-Hervormde kerk van Volendam, alsmede de tekeningen van een paneel van het doophek en een scheepsmodel
Datering:
1944
Schaal:
[1:50]
[1:100]
Datum vervaardiging:
1944
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Titel:
Ned. Herv. Houten Kerkje Volendam
Techniek:
pentekening
Adres:
Volendam
Notabene:
Schaalstok van 10 m. = 20cm. Projectie op halve schaal
Formaat binnen:
43 x 65 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020838 Schets van de parochiekerk van St. Nicolaas en het klooster Mariengaarde te Monnickendam, gesticht voor 1403 en gesloopt in 1612.
Datering:
1543
Datum vervaardiging:
voor
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Techniek:
tekening, pen in bruine inkt
Notabene:
Gemaakt in opdracht van Cornelis Suys van het Hof van Holland t.b.v. een proces dat Mariengaarde voerde tegen de magistraat van Monnickendam voor het Hof, later Grote Raad van Mechelen.
Adres:
Monnickendam
Formaat binnen:
18 x 29 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO11501-054 Historish reistafereel voor Hotel Restaurant Bellevue. Passagiers stappen uit bespannen rijtuig terwijl de bagage wordt uitgeladen
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Purmerend - Tramplein 9
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO12201-184 Vanaf augustus 1933 diende Maarten Oortwijn gedurende een jaar bij de Marine Kustwacht (MKW) in Amsterdam. In de periode augustus 1939 tot de capitulatie in mei 1940 was hij gemobiliseerd en diende hij bij de kustwacht in Petten. Zowel tijdens zijn diensttijd als tijdens de mobilisatie tekende hij portretten van vele collega's. In petten maakte hij vele tekeningen en gouaches in en om het oude dorp. Enkele jaren later werd dit dorpsbeeld door de Duitsers totaal vernietigd.
Datering:
september 1939/mei 1940 1939
Datum vervaardiging:
september 1939/mei 1940 1939
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Potlood in grijs
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Notabene:
Opschrift l.o. in potlood: "Petten vanuit het wachtlokaal"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO11001-028 Boerenhoeve. Texels model
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO20101-101 Onbekende man
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Potlood in grijs
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO12201-033 Twee vrouwen voor etalage waarin stralende modepop met prachtige jas

"Mensch kom mee, erger je toch niet..."
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen en penseel in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Trefwoorden:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten