Zoeken door alles
Zoeken door alles

Boek over Broek en Waterland nadert voltooiing

Presentatie "Broekboek" dit najaar in de Broeker Kerk 

Directeur-archivaris Roland Bisscheroux (links) en redacteur Loek Zoon van het Waterlands Archief ondertekenen de overeenkomst met Uitgeverij Verloren

Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan het boek over de geschiedenis van het dorp Broek en de regio Waterland, maar op zaterdag 16 november zal dit werk op een zeer passende locatie aan het publiek worden gepresenteerd, te weten de Broeker Kerk. Het boek komt uit bij Uitgeverij Verloren en heeft als titel: Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811. Deze publicatie is een initiatief van het Waterlands Archief, dat het oud-archief van Broek bewaart. Een team van ervaren historici werkt mee aan dit bijzondere project: Joost Cox, Corrie Boschma-Aarnoudse, Diederik Aten, Fenna Brouwer en Jaap Haag.

Het boeiende verhaal begint in 1282, wanneer graaf Floris V de heerlijkheid Waterland in handen krijgt van Jan Persijn, en eindigt in 1811 met het bezoek van keizer Napoleon aan het pittoreske Broek. De auteurs kijken naar de manieren waarop Broek en de omliggende Waterlandse dorpen en steden hebben samengewerkt op politiek, economisch, waterstaatkundig en militair gebied. Het ging daarbij vooral om ad hoc bondgenootschappen, al was de Unie van Waterland een structureel samenwerkingsverband van de zes Waterlandse hoofddorpen.

Joost Cox plaatst het dorp Broek (oudste vermelding in de bronnen: 1342) in een breder historisch perspectief. Hij heeft onder andere oog voor de herhaaldelijke conflicten in de 15e eeuw tussen hertog Filips van Bourgondië en de Waterlanders over de betaling van belastingen. Ook heeft de instelling van de vroedschap in Broek in 1596 zijn speciale aandacht.

Charter uit 1631 waarin de Staten van Holland aan het dorpsbestuur van Broek octrooi verlenen om een belasting op bier en wijn te heffen (Waterlands Archief, archiefnr. 0680: Broek in Waterland 1569-1813, inv.nr. 196)

Fenna Brouwer gaat dieper in op de samenwerking van Broek met de andere vijf Waterlandse hoofddorpen in de Unie van Waterland tegen de baljuw. Die wilde in de 17e en 18e eeuw namelijk meer macht naar zich toe trekken. Een van deze baljuws was Sijmon Theding Berckhout.

Corrie Boschma-Aarnoudse kijkt onder andere naar de economische rivaliteit tussen Amsterdam en Waterland in vroeger tijden. Zo vond er in 1677 in Waterland een ware melkoorlog plaats, waarin predikanten en regenten tegenover boeren stonden en Amsterdam uiteindelijk de kwestie zou beslechten.

In de bijdrage van Diederik Aten staat de inpoldering van het Buiksloter-, Broeker- en Belmermeer in de jaren 1624-1628 centraal. Dit was een project van Monnickendam, Ransdorp, Zuiderwoude en Broek, dat in belangrijke mate was gefinancierd door Amsterdamse burgers.

Jaap Haag richt zich tenslotte op Waterland ten tijde van de beginjaren van de Opstand en in het rampjaar 1672. Zo kreeg in dat rampjaar elk Waterlands dorp een dijkvak ter bewaking toegewezen, omdat de Fransen mogelijk vanuit de Zuiderzee de Republiek konden aanvallen. Ook de Broeker vrouwen hielpen mee!


Volg onze website en de sociale media voor het laatste nieuws over de presentatie van het "Broekboek" komend najaar!